Blog 1.2 สอนเขียนโปรแกรมผ่าน code.org สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่และผู้ที่สนใจอยากหัดเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้ผ่าน code.org นั้น แนะนำว่า ควรเริ่มจากการฝึกผ่านกระดาษเสียก่อนเพื่อให้เข้าใจหลักการพัฒนาโปรแกรม โดยตัวอย่างง่ายๆที่ทาง code.org ได้เตรียมไว้ให้แล้วก็เริ่มจากการให้ผู้เรียนลองสร้างอัลกอริธึม (Algorithm) ซึ่งเป็นการสร้างชุดคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาหนึ่งๆ เช่น ให้ผู้เรียนลองพัฒนาอัลกอริธึมสำหรับการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นที่กำหนดให้ไปยังเป้าหมายหนึ่งๆที่ต้องการ โดยผู้เรียนต้องแรเงาในช่องตารางให้เหมือนกับภาพต้นแบบ ยกตัวอย่างเช่น

กำหนดให้มีคำสั่งที่สามารถใช้ได้ ดังรูป

ชุดคำสั่งที่กำหนด

และได้กำหนดภาพเป้าหมายที่ต้องการไว้ ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1

โดยผู้เรียนจะต้องเคลื่อนที่ภาพหน้าคนไปยังช่องต่างๆ เพื่อให้สามารถระบายสีได้ตามภาพเป้าหมาย โดยคำสั่งที่สามารถใช้ได้คือ คำสั่งไปทางขวา 1 ช่อง คำสั่งไปทางซ้าย 1 ช่อง คำสั่งไปข้างบน 1 ช่อง คำสั่งไปข้างล่าง 1 ช่อง และคำสั่งแรเงา  ซึ่งจากตัวอย่างนี้ภาพใบหน้าคนเริ่มต้นอยู่ในช่องมุมซ้ายล่างของตาราง เราสามารถเลือกคำสั่งเพื่อแก้ปัญหานี้ได้หลายวิธี เช่น

ชุดคำสั่งสำหรับตัวอย่างที่ 1

โดยชุดคำสั่งที่ยกตัวอย่างมา คือ ให้ไปด้านบน 1 ช่อง 2 ครั้ง จากนั้นให้แรงเงา แล้วจึงไปด้านขวา 1 ช่อง ขึ้นขางบน 1 ช่อง แล้วแรเงา ต่อมาให้ไปด้านขวา 1 ช่อง แรงเงา ไปด้านขาง 1 ช่อง ไปข้างล่าง 1 ช่อง แล้วแรเงา ก็จะได้ภาพเป้าหมายตามต้องการ เพื่อความเข้าใจของผู้เรียนของให้ลองทำแบบฝึกหัด ตามตัวอย่างที่ 2 และ 3

ตัวอย่างที่ 2

จากตัวอย่างที่ 2 ตำแหน่งเริ่มต้นเปลี่ยนไป จึงมีชุดคำสั่งดังนี้

ชุดคำสั่งสำหรับตัวอย่างที่ 2

โดยจะแรเงาก่อนแล้วจึงเคลื่อนไปข้างบน 1 ช่อง เลื่อนไปทางซ้าย 1 ช่อง แล้วแรเงา จากนั้นเลื่อนขึ้นบน 1 ช่อง เลื่อนไปทางซ้าย 1 ช่อง แล้วแรเงา ทำซ้ำอีกคือ เลือนขึ้นบนไป 1 ช่อง เลื่อนไปทางซ้าย 1 ช่องอีก 1 ช่อง แล้วแรเงา จึงเป็นอันเสร็จ

ตัวอย่างที่ 3

ซึ่งจะมีชุดคำสั่งสำหรับแก้โจทย์นี้ดังนี้

ชุดคำสั่งสำหรับตัวอย่างที่ 3

ถ้าผู้เรียนมีความเข้าใจด้านการแก้ปัญหาโจทย์พื้นฐานเหล่านี้ การเริ่มฝึกใน code.org ก็จะไม่ยากเลย เพราะจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเลือกชุดคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ และจะสอดแทรกเทคนิคในการเขียนโปรแกรมไปด้วย

ในบทความถัดไปก็จะเริ่มฝึกผ่านคอร์สต่างๆ กัน